Vítáme Vás,
na stránkách patentové a známkové kanceláře

N A B Í D K A   S L U Ž E B

V OBLASTI PRŮMYSLOVÉHO A JINÉHO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 • vypracování přihlášek vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek, označení původu výrobků a zeměpisných označení
 • přihlašování vynálezů k patentové ochraně, přihlašování užitných a průmyslových vzorů, ochranných známek, označení původu výrobků a zeměpisných označení k právní ochraně v ČR i zahraničí
 • provádění patentových, vzorových a známkových rešerší, provádění průzkumů z pramenů patentových, vzorových a známkových informací v dokumentačních fondech Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví WIPO / OMPI v Ženevě a Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) v Alicante (komunitární známky a komunitární vzory EU).
 • vypracování licenčních smluv a zajištění jejich registrace v příslušných rejstřících Úřadu průmyslového vlastnictví
 • převody práv k průmyslovému vlastnictví a přechody těchto práv při změně právního subjektu
 • zajištění nabytí účinnosti všech právních skutečností vážících se k průmyslovému vlastnictví (např. při změně obchodní firmy, právní formy, sídla či bydliště vlastníka předmětu průmyslového vlastnictví nebo při prodeji a nákupu licencí atd.)
 • vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
 • zastupování v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví a jinými správními orgány České republiky, před justičními orgány České republiky a orgány Policie České republiky ve věcech průmyslového vlastnictví
 • zastupování v řízení před mezinárodními institucemi (WIPO/OMPI a OHIM)
 • konzultační, poradenské a lektorské služby v oboru průmyslového vlastnictví, zlepšovacích návrhů a know-how, soutěžního práva včetně práva nekalé soutěže, autorského práva
 • publikační a osvětová činnost